Aikido Intensive Seminar

Aiki - Internal Power - Aikido Seminar